Suka1708

PPTBTC vùng mua tốt cho nhà đầu tư.

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
BINANCE:PPTBTC   None
PPTBTC đang chạy mô hình phá đẹp,
Các hộp là các vùng hỗ trợ kháng cự tạm.
Hy vọng không rơi dưới hộp và phá hộp trên ở vùng 45x để tiến đến TP đẹp tại 470 490.

Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận:
Đã khớp TP 454 chúc mừng anh chị có lợi nhuận.
Râu 464 xém xí khớp TP2,
Chúc mừng anh chị nào có vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.