nguyentruongnguyen

PTB hưởng lợi đủ đường

Giá lên
HOSE:PTB   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Nội tại ngành

Các đường MA tốt + xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.