TrongLe

Phá Đỉnh

Giá lên
HOSE:PTB   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Giá đã thiết lập đỉnh cao mới + mô hình kênh tăng cũng bị phá vỡ
Chúng ta thiết lập kèo mua cho PTB , với giá mục tiêu là 156k, dừng lỗ dưới 111k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.