Vùng tích lũy 5d, khá hẹp.
Khả năng tăng tốt.
Bây giờ đang đáp ứng mẫu hình lá cờ khá tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.