HHermes

Bắt đáy PVD 15.5 - 16 kỳ vọng chốt 18.5 - 20.5

Giá lên
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Bắt đáy PVD 15.5 - 16 kỳ vọng chốt 18.5 - 20.5