HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Chúng tôi sử dụng nguyên lý cơ bản để áp dụng phương pháp đầu tư theo chu kỳ, cùng với việc xác định xu hướng thị trường có thuận lợi cho việc đưa ra quyết định hay không.
Về cơ bản nó là dễ dàng, nhưng yêu cầu sự kỷ luật.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.