HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Mua dài hạn trong vòng 6 tháng đến 1 năm tới
Nó đã thỏa mãn Sonic R và tích lũy dài hạn, về phân tích cơ bản thì dòng P chắc chắn sẽ bùng nổ vào Đầu năm sau 2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.