HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
PVT ở trạng thái khá lấp lửng.
Theo kế hoạch này nếu sai thì chúng ta cần cắt lỗ luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.