Phamdong1969

QKC?BTC trên đồ thị ngày đang hoàn thiện mô hình tao đáy!

BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
Cặp QKC/ BTC trên đồ thị ngày đang hình thành mô hình chiếc cốc và tay cầm huyền thoại.
Tuy nhiên do đặc thù của thị trưởng tiền điên tử nên giá từ đáy cốc lên tới miệng cốc đã x3 .
Hiện tại giá đang hoàn thành tay cầm. Mô hình này thành công hay không yêu cầu trong khoảng từ nay tới 24/02/2019 giá phá vỡ vùng 0.0000133 với khối lượng giao dịch tăng dần.
Nếu mô hình này thành công thì mục tiêu lơi nhuận là rất cao.
Vùng lợi nhuận đầu tiên là 0.000027x sau đó có thể sẽ chinh phục những vùng giá cao của nó tại 0.000044x . thậm chí có thể x5, x10 ( nhưng chúng ta phải chời xem từ nay tới cuối tháng 01 /2019 mô hình này có hoàn thiện không???!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.