Phamdong1969

QLC 1D

Giá lên
BINANCE:QLCBTC   None
QLC/BTC trên đồ thị 1 ngày và 4h đều cho xu hướng phục hồi.
Mục tiêu cho 615 và 703
nếu giá xuống dưới 500 thì đợt phục hồi thất bại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.