toansystem

QNS tổng quan tuần từ 4/4 - 8/4/22

Giá lên
UPCOM:QNS   QUANG NGAI SUGAR JSC
QNS tổng quan tuần từ 4/4 - 8/4/22
Theo dõi chờ mua gom
Buy 1: 49500 - 50000
Buy 2: 48500 - 49000
Stop: 47500
Target 1: 54000 - Target 2: 56000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.