GameonVentures

QSP, H4, Hiệu chỉnh

BINANCE:QSPBTC   None
Tương tự các alt khác, QSP nằm trong trend giảm giá và đang hình thành sóng khu vực đáy

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.