BINANCE:QTUMETH   Qtum / Ethereum
QTUM/ETH
Update 13/9/2018
PL: 500%
Đợi kết thúc sóng 5
Vùng mua chuẩn: 8875
Vùng mua lý tưởng: 1891
SL: 3-5%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.