NYMEX:RBZ2021   RBOB Gasoline Futures (Dec 2021)
vẫn đi theo xu hướng chính là xu hướng tăng
cắt lỗ ngắn để nếu chẳng may đảo chiều xu hướng thì không bị lỗ nhiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.