Ninh-Do

RCN hold trung hạn

Giá lên
BINANCE:RCNBTC   None
RCN tích luỹ khá lâu. Cơ hội trong thời gian tới sẽ có nhịp hồi mạnh
Dâu hiệu hội tụ đáy khung 1D
- Buy: 30x
-Sell: nhu hình
-Stoploss: 26x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.