HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Giá đã hình thành đỉnh mới, giá mục tiêu 100k,
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.