GameonVentures

REQ - H4 - Buy ở gạch màu xanh

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:REQBTC   Request Network / Bitcoin
230% mục tiêu giá cho REQ - Mã giao dịch từ sàn binance
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Done 1, now dump to 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.