GameonVentures

REQ - H4 - Buy ở gạch màu xanh

Giá lên
BINANCE:REQBTC   Request Network / Bitcoin
230% mục tiêu giá cho REQ - Mã giao dịch từ sàn binance
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done 1, now dump to 2