GameonVentures

RLC, H4, Buy, 75%

Giá lên
BINANCE:RLCBTC   iExec RLC / Bitcoin
Mua ở đường tím để đạt mục tiêu 75% lợi nhuận với RLC
Chú ý SL, chúc bạn thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.