HOSE:ROS   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
Ros về dài hạn đang vùng giá đáy, đã đạt toàn phần H4 và mở trap giờ chỉnh về đủ là đỉnh cũ giá 5 là một vùng bắt đáy đẹp, ai hiện tại đẫ có hàng chỉ nên bán ra 20-30% nếu trường hợp giá chỉnh sâu thì có thể mua lại gia tăng số lượng.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.