BounceBall

RPX/BTC

Giá lên
BINANCE:RPXBTC   None
RPX đã đi hết downtrend. Các target tiếp theo tại: 0.00001526 - 0.00001762 - 0.00002209 - 0.00002835
Giao dịch đang hoạt động: Mua tại 1170 - 1149
Bình luận: RPX mua lại ở 1122 - 1070 - 1050

Bình luận