BounceBall

RPX/BTC

Giá lên
BounceBall Cập nhật   
BINANCE:RPXBTC   None
RPX đã đi hết downtrend. Các target tiếp theo tại: 0.00001526 - 0.00001762 - 0.00002209 - 0.00002835
Giao dịch đang hoạt động: Mua tại 1170 - 1149
Bình luận: RPX mua lại ở 1122 - 1070 - 1050
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.