vphuplus

RSRUSDT - Non Spring

Giá lên
BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
Có thể xem đây là mẫu hình VCP mới 2 lần thu hẹp đến hiện tại.
Hoặc là tái tích lũy không có Spring.
Điểm mua tại đây là điểm pivot của mẫu hình.
- Khối lượng rất khi hình thành lần thu hẹp cuối (thắt chặt trước phá vỡ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.