Ryo_New

RUNUSDT 25/07/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
Long theo chart
Bình luận: tiếp tục giữ vị thế hiện tại, sau trend game to earn thì defi sẽ được bơm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.