1. Nến Inverted Hammer - đánh dấu sự đảo chiều tăng giá
2. Giá ở vị trí sóng hồi Fibonacci 61.8

jx