GameonVentures

RVN, H4, Chưa hết downtrend

Giá xuống
BINANCE:RVNBTC   Ravencoin / Bitcoin
Lưu ý các điểm Reverse, vùng đường kẻ mờ có thể xảy ra với xu hướng ngắn hạn

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.