RVN/ BTC - Binance
Buy: 0.00000709 - 0.00000712
Sell: 0.00000783 - 0.00000792
P/s: Chia vốn ra để vào lệnh tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.