khoahuynh

05-01-2021: chuẩn bị gom đường

ICEUS:SB1!   Sugar No. 11 Futures
Đường đã tiếp cận vùng hỗ trợ cứng của daly với một nến giảm đỏ thấy rất sợ. Quan sát kỹ hơn thì dường như đây là vùng thanh khoản rất lớn nên nếu false-breakout vùng hỗ trợ này thì giá đường sẽ phục hồi xu hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.