TheCommoTrader

Ngọt như Đường !! Kiếm tiền đi du lịch nào ...

Giá lên
ICEUS:SB1!   SUGAR NO. 11 FUTURES
Cứ ngỡ là đường sẽ lên thẳng cảnh cò bay nhưng không, có vẻ là nó đang về đón anh em chúng ta rồi.

Nếu quyết liệt thì chúng ta hoàn toàn có thể mua ngay lập tức giá thị trường vào lúc 15h30.


Đây hoàn toàn là một Position Trade và nó sẽ có hai điểm mua hợp lý:
  • Thứ nhất, ở tầm giá từ 16.70 - 16.80.
  • Thứ hai, ở mức giá 16.27.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuan Anh Commo