GiaoDichHangHoaPhaiSinh

4/11 Bẫy giá SUGAR h1

Giá lên
GiaoDichHangHoaPhaiSinh Cập nhật   
ICEUS:SBH2023   Sugar No. 11 Futures
4/11 Bẫy giá SUGAR h1
4/11 Bẫy giá SUGAR h1
4/11 Bẫy giá SUGAR h1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá gần chạm TP. DỜi SL về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.