FXNHANQUA

Phân tích xu hướng giá Đường

Giá xuống
ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
- Giá đường điều chỉnh tuần thứ 3 liên tiếp.

- Hiện tại đang tạo đỉnh tạm thời 17.5.

- Nhiều khả năng sẽ quay lại retest 16.6 và đi sóng điều chỉnh chính về 15.

- RR 1:3