davidstore6868

Sell đường vùng giá 26. Mục tiêu 24, Cắt lỗ 27

Giá xuống
ICEUS:SBN2023   Sugar No. 11 Futures
GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI TĂNG QUÁ MẠNH DO CÁC YẾU TỐ THẮT CHẶT NGUỒN CUNG ĐƯỜNG
Tuy nhiên sự điều chỉnh ở nhịp này hoàn toàn hợp lí
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.