GameonVentures

SC, H2, Buy

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
Mua ở đường đường màu xanh và xem xét mua 1 phần ở giá quay lại hiện tại
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Target thứ nhất đã đạt
Bình luận:
Done 1, xuống 2

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.