VuDucThanhLong

SC/BTC Lựa điểm đẹp để ăn x2

Giá lên
BINANCE:SCBTC   None
Không cần nói nhiều về em này
Nó là 1 trong những đồng coin được đánh giá rất tốt
Nhịp tăng hiện tại của thị trường không thể thiếu em nó được
Vậy nên cứ mạnh dạn tìm điểm vào thôi
Theo mình đợi SC về 92-95 chúng ta có thể buy lại được

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.