ChungKhoanVietMy

#SCJ - Khả năng điều chỉnh để có thể tăng tiếp

UPCOM:SCJ   SAI SON CEMENT JSC
#SCJ - Khả năng điều chỉnh để có thể tăng tiếp
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
----------
- Trong báo cáo tài chính thì tạm ổn, nhưng nguồn lực tài chính ko cao, ở mức vừa phải. Có thể đầu tư trong ngắn và trung hạn tốt.
- Biểu đồ giá vẫn cho thấy xu hướng chính là tăng, hiện tại đang có nhiều nhà đầu tư chốt lãi quanh vùng 5200, nên khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm về vùng 3000 - 2000. Đây là cơ hội?

📌Chú ý:
- Có thể mua SCJ tại những vùng: 2000 và 3000 khi có tín hiệu đẹp.
- Chốt lỗ nếu giá phá vùng 2000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.