HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Hi anh em,
SCR đang có nhiều dấu hiệu tăng giá mạnh, đã tạo đáy xong.
Giá tăng, volume tăng thể hiện có đà tăng tốt
RSI đang ở vùng quá bán dưới 30

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.