DuesMarket

Đứng ngoài thị trường và chờ đợi

HOSE:SCS   CTCP DV HANG HOA SAI GON
SCS đã lập đáy và đã chạm mức kháng cự để điều chỉnh hình thành mô hình 2 đáy trong thời gian tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.