URIFX

SGD: Quan sát bán

Giá xuống
OANDA:SG30SGD   Singapore 30
Giá có thể phát triển thành Tri-angle. Trend chính vẫn là giảm.