URIFX

SGD: Quan sát bán

Giá xuống
OANDA:SG30SGD   Singapore 30
Giá có thể phát triển thành Tri-angle. Trend chính vẫn là giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.