URIFX

SGDHKD => Bán correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:SGDHKD   SGD/HKD
Bán theo mô hình giá cuối trend. Khả năng pullback cao.
Bình luận:
"Bung" hay không thì nói một lời! Nhầy hoài khó chịu quá.
Bình luận:
>
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.