HOSE:SHB   NH TMCP SAI GON-HA NOI
SHB
Entry : chờ hồi về MA 20
TP : 10% - hoặc chờ tín hiệu
SL : < 21200 (~ 7%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.