NgocHaiPearlie

Thị trường CK TQ giảm mạnh trở lại

TVC:SHCOMP   None
THị trường CK TQ giảm, các hàng hoá cơ bản kim khoáng quặng: Sắt, đồng đang bước vào chu kỳ giảm.
Đồng AUD được dự báo có thể giảm lại trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.