hungnguyen48917

nam mô bồ tát quan thế âm

Giá lên
HOSE:SHI   CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
đây là nhận định cá nhân, quyết định là do bạn và xin chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.