A_Luan26

Shiba Ini đang ép trong biên dưới

Giá xuống
FTX:SHIBUSD   Shiba Inu / USD
Chuẩn bị sell hoặc sell ngay đi , Shiba đang ép khỏi biên dưới để thoát xuống