A_Luan26

Shiba Ini đang ép trong biên dưới

Giá xuống
FTX:SHIBUSD   Shiba Inu
Chuẩn bị sell hoặc sell ngay đi , Shiba đang ép khỏi biên dưới để thoát xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.