Annhan365

Kịch bản đẹp cho SHIB

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Kịch bản đẹp cho SHIB cho thời gian ngắn tới. Liên tục những tin tốt đến với SHIB + Mô hình kỹ thuật tích lũy với VOL giảm+ giá giảm... , sớm xuất hiện điểm Pivot và bật mạnh. Mất 1 số 0 nhé AE.
Nhận định cá nhân, khuyến nghị mua vào giá này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.