F186

Cổ phiếu SHS mục tiêu bao nhiêu?

Giá lên
HNX:SHS   SAIGON - HANOI SECURITIES JSC
Hiện tại nhóm cổ phiếu chứng khoán bắt đầu có sự hấp dẫn trở lại sau hơn 2 tuần điều chỉnh giảm. Hiện tại cổ phiếu SHS đang có mẫu hình ủng hộ tiến đến mục tiêu 60.000 - 62.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.