trongvinh0403

SHS Chạy Theo Dòng Chứng

Giá lên
HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Tầm này thì chỉ có chúa mới cản được 🤣

Chờ mãi nay mới dám gáy, cụ tổ độ cho shs chạy một mạch đi cho em vui vẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.