IACapital

Chờ xác nhận để Buy Bạc

COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
PTKT
- Bạc tích lũy trong mô hình cái nêm ngắn hạn
- Mô hình đang càng thu hẹp lại
- Nến đảo chiều đang hình thành tại vùng hỗ trợ
- Tín hiệu mua xác nhận khi nến tăng vượt qua vùng 27.875

PTCB
- Tâm lý thị trường đang hỗ trợ giá Vàng và các kim loại quý tăng