IACapital

Chờ xác nhận để Buy Bạc

COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
PTKT
- Bạc tích lũy trong mô hình cái nêm ngắn hạn
- Mô hình đang càng thu hẹp lại
- Nến đảo chiều đang hình thành tại vùng hỗ trợ
- Tín hiệu mua xác nhận khi nến tăng vượt qua vùng 27.875

PTCB
- Tâm lý thị trường đang hỗ trợ giá Vàng và các kim loại quý tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.