NgocHaiPearlie

Chờ tín hiệu xác nhận Buy Bạc

Giá lên
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Giá Bạc có thể sẽ đảo chiều tăng trở lại theo dạng mô hình tiếp diễn
H4 tạo thân nến đảo chiều tăng và bóng nến rút chân dài thể hiện cho lực mua đang trở lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.