IACapital

Chốt lời lệnh buy và chờ sell scalp

Giá xuống
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
GIá bạc tăng mạnh đã đạt kỳ vọng chốt lời.
Có thể sell ngắn hạn về vùng support trước khi buy lại