IACapital

Chốt lời lệnh buy và chờ sell scalp

Giá xuống
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
GIá bạc tăng mạnh đã đạt kỳ vọng chốt lời.
Có thể sell ngắn hạn về vùng support trước khi buy lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.