EW-Mercury

SILVER-Eilliottwave Forecast

TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Silver có thể chỉ mới sóng ((B)) của sóng điều chỉnh Mô hình sóng ((B)) này có thể là FLAT có sóng (C) mở rộng. Sóng (C) này chưa kết thúc. Trong tương lai Silver có thể giảm tiếp để hoàn thành sóng ((C)).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.