BINANCE:SKLUSDT.P   SKL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
RSI phân kỳ:
- Giá đỉnh cũ thấp hơn đỉnh mới
- RSI 14 D1 đỉnh cũ thấp hơn đỉnh mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.