68trading

SNGLS - Chuyến bay bán vé ở đáy, khoan đã x2 ở đây đã nhỉ

Giá lên
347 lượt xem
4
i. Lên đến ở 585 sts
EP: 350 hoặc nhỏ hơn
TP: 500 sts
TG: 585 sts
SL: 300 sts

ii. Quay lại , và sau đó tăng máy bơm lớn
EP: 152 sts
Mua thêm khi giá giảm xuống
TG: MOON
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading

Youtube: http://www.youtube.com/coinbsc
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232