GameonVentures

SNGLS - Chuyến bay bán vé ở đáy, khoan đã x2 ở đây đã nhỉ

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
i. Lên đến ở 585 sts
EP: 350 hoặc nhỏ hơn
TP: 500 sts
TG: 585 sts
SL: 300 sts

ii. Quay lại , và sau đó tăng máy bơm lớn
EP: 152 sts
Mua thêm khi giá giảm xuống
TG: MOON
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures